Gege­vens­be­scher­ming

1) Infor­ma­tie over het verz­ame­len van per­so­ons­ge­ge­vens en cont­act­ge­ge­vens van de ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de verwerking

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belang­stel­ling. Hierna infor­me­ren wij u over de behan­de­ling van uw per­so­on­lijke gegevens bij het gebruik van onze website. Per­so­ons­ge­ge­vens zijn alle gegevens waarmee u per­so­on­lijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de gege­vens­ver­werk­ing op deze website in de zin van de Algemene Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (GDPR) is Hotel Großfeld GmbH & Co KG, Schloß­stra­ße 6, 48455 Bad Bentheim, Duitsland, tel.: 0 59 22–7 77 70, e‑mail: info@grossfeld.de. De voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke is de natu­ur­li­jke of rechts­per­so­on die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens vaststelt.

1.3 De ver­ant­wo­or­de­li­jke persoon heeft voor deze website een func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming aan­ge­steld, die als volgt te bereiken is: “Eva-Maria Döker, Haupt­stra­ße 43, 48712 Gescher, 02542 917 918 0, e.doeker@itm-systems.com”.

1.4 Om vei­lig­heids­re­de­nen en ter bescher­ming van de over­dracht van per­so­ons­ge­ge­vens en andere vertrou­we­li­jke inhoud (bijv. bestel­lin­gen of vragen aan de ver­ant­wo­or­de­li­jke persoon), maakt deze website gebruik van een SSL-protocol of SSL-protocol. TLS encryptie. U herkent een vers­leu­tel­de verb­in­ding aan de string “https://” en het slot­sym­bool in uw browserbalk.

2) Verz­ame­ling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Tijdens het louter infor­ma­tie­ve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet regis­tre­ert of ander­szins infor­ma­tie aan ons doorgeeft, verz­ame­len wij alleen die gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogen­aam­de “server log files”). Wanneer u onze website bezoekt, verz­ame­len wij de volgende gegevens, die technisch nood­za­ke­li­jk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

Onze bezochte website
Datum en tijd van de toegang
Hoe­ve­el­heid verzonden gegevens in bytes
Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
Gebruikte browser
Gebruikt bes­t­uri­ngs­sys­teem
Gebruikt IP-adres (indien van toe­pas­sing: in geano­ni­mi­se­er­de vorm)

De ver­werk­ing wordt uit­ge­voerd overe­en­koms­tig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op grond van ons recht­ma­tig belang om de sta­bi­li­te­it en de func­tion­a­li­te­it van onze website te ver­be­te­ren. De gegevens zullen niet worden door­ge­ge­ven of op een andere manier worden gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de ser­ver­log­be­stan­den achteraf te con­tro­le­ren indien er concrete aan­wi­j­zin­gen zijn voor illegaal gebruik.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrek­ke­li­jk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op ver­schil­len­de pagina’s zogen­aam­de cookies. Dit zijn kleine tekst­be­stan­den die op uw ter­mi­nal­ap­pa­raat zijn opgesla­gen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de brow­ser­ses­sie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afges­lo­ten, weer gewist (zogen­aam­de ses­sie­coo­kies). Andere cookies blijven op uw ein­d­ap­pa­raat en stellen ons of onze part­ner­be­drij­ven (third-party cookies) in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (per­sis­ten­te cookies). Indien cookies worden geplaatst, verz­ame­len en verwerken zij in indi­vi­du­ele mate bepaalde gebrui­kers­in­for­ma­tie, zoals browser- en loca­tie­ge­ge­vens en IP-adres­waar­den. Per­sis­ten­te cookies worden auto­ma­tisch ver­wij­derd na een vooraf bepaalde periode, die kan ver­schil­len afhan­ke­li­jk van de cookie.

Voor zover per­so­ons­ge­ge­vens ook worden verwerkt door middel van door ons geïm­ple­men­teer­de indi­vi­du­ele cookies, geschiedt de ver­werk­ing in overe­enstem­ming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO ter bescher­ming van onze recht­ma­ti­ge belangen bij een optimale func­tion­a­li­te­it van de website en een klant­vri­en­de­li­jke en doel­tref­fen­de vorm­ge­ving van het sitebezoek.

Wij kunnen samen­wer­ken met recla­me­part­ners die ons helpen om onze website inter­es­san­ter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van part­ner­be­drij­ven op uw harde schijf opgesla­gen wanneer u onze website bezoekt (third-party cookies). Indien wij samen­wer­ken met boven­ge­noem­de recla­me­part­ners, wordt u indi­vi­dueel en afzon­der­li­jk geïn­for­meerd over het gebruik van der­ge­li­jke cookies en de reik­wijd­te van de in elk geval verz­a­mel­de infor­ma­tie in de onder­s­taan­de paragrafen.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïn­for­meerd wordt over het plaatsen van cookies en indi­vi­dueel kunt beslissen over het accep­te­ren ervan of het accep­te­ren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uit­s­lui­ten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instel­lin­gen. Dit wordt beschre­ven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instel­lin­gen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respec­tie­ve browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Als u geen cookies accep­teert, kan de func­tion­a­li­te­it van onze website beperkt zijn.

4) Contact opnemen met

Per­so­ons­ge­ge­vens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een cont­act­for­mu­lier of e‑mail). Welke gegevens worden verzameld in het geval van een cont­act­for­mu­lier, kunt u zien op het des­be­tref­fen­de cont­act­for­mu­lier. Deze gegevens worden uit­s­lui­tend opgesla­gen en gebruikt om uw verzoek te beant­wo­or­den of om contact met u op te nemen en voor de bij­beho­ren­de tech­ni­sche admi­nis­tra­tie. De rechts­gronds­lag voor de ver­werk­ing van de gegevens is ons gerecht­vaar­digd belang om aan uw verzoek te voldoen overe­en­koms­tig Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overe­en­komst, is de aan­vul­len­de rechts­gronds­lag voor de ver­werk­ing Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden gewist na de defi­ni­tie­ve afhan­de­ling van uw aanvraag; dit is het geval wanneer uit de omstan­dig­he­den kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie defi­ni­tief is opge­hel­derd en voor zover er geen wet­te­li­jke bewaarp­licht bestaat die anders bepaalt.

5) Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

5.1 Inschrij­ving op onze e‑mail nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze e‑mailnieuwsbrief, sturen wij u regel­ma­tig infor­ma­tie over onze aan­bie­din­gen. De enige verp­lich­te infor­ma­tie voor het verzenden van de nieuws­brief is uw e‑mailadres. Het ver­strek­ken van verdere gegevens is vri­j­wil­lig en zal worden gebruikt om u per­so­on­lijk aan te spreken. Wij maken gebruik van de zogen­aam­de dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuws­brief. Dit betekent dat wij u pas een e‑mailnieuwsbrief sturen nadat u uit­druk­ke­li­jk hebt bevestigd dat u toes­tem­ming geeft voor het ontvangen van nieuws­brie­ven. Wij sturen u dan een beves­ti­gings­mail waarin u wordt gevraagd te beves­ti­gen dat u in de toekomst nieuws­brie­ven wilt ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de beves­ti­gings­link te activeren, geeft u ons uw toes­tem­ming voor het gebruik van uw per­so­on­lijke gegevens in overe­enstem­ming met Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR. Wanneer u zich inschri­jft voor de nieuws­brief, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van inschrij­ving, om eventueel misbruik van uw e‑mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die wij verz­ame­len wanneer u zich inschri­jft voor de nieuws­brief, worden uit­s­lui­tend gebruikt om in de nieuws­brief te adver­te­ren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuws­brief via de link die daartoe in de nieuws­brief is opgenomen of door een des­be­tref­fend bericht te sturen aan de in het begin genoemde ver­ant­wo­or­de­li­jke persoon. Na afmelding wordt uw e‑mailadres onmid­del­li­jk uit de dis­tri­bu­tie­l­ijst van onze nieuws­brief ver­wij­derd, tenzij u uit­druk­ke­li­jk toes­tem­ming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voor­be­hou­den uw gegevens te gebruiken voor elk ander doel dat wettelijk is toe­ge­s­ta­an en waarover wij u in deze ver­kla­ring informeren.

5.2 Reclame per briefpost

Op grond van ons recht­ma­tig belang bij geper­so­na­li­se­er­de directe reclame behouden wij ons het recht voor om uw voor- en ach­ter­naam, uw postadres en — voor zover wij deze aan­vul­len­de infor­ma­tie van u hebben ontvangen in het kader van de con­trac­tue­le relatie — uw titel, aca­de­mi­sche graad, gebo­or­te­jaar en uw beroeps‑, branche- of bedri­jf­sa­an­dui­ding te gebruiken in overe­enstem­ming met Art. 6 Paragraaf. 1 lit. f DSGVO en te gebruiken om u per post inter­es­san­te aan­bie­din­gen en infor­ma­tie over onze producten toe te sturen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar de ver­ant­wo­or­de­li­jke persoon.

6) Gebruik van sociale media: video’s

Gebruik van Youtube-video’s

Deze website gebruikt de embed­ding­s­func­tie van Youtube om video’s van de aanbieder “Youtube”, die toe­be­ho­ort aan Google LLC., 1600 Amphi­theat­re Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) weer te geven en af te spelen.

Hier wordt de uit­ge­brei­de gege­vens­be­scher­ming­smo­dus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebrui­kers­in­for­ma­tie in gang zet wanneer de video(‘s) wordt/worden afge­s­peeld. Als de weergave van inges­lo­ten Youtube-video’s wordt gestart, gebruikt de aanbieder “Youtube” cookies om infor­ma­tie over het gebrui­kers­ged­rag te verz­ame­len. Volgens infor­ma­tie van “Youtube” worden deze onder meer gebruikt om video­sta­tis­tie­ken te verz­ame­len, om de gebruiks­vri­en­de­li­jk­heid te ver­be­te­ren en om misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toe­ge­we­zen wanneer u op een video klikt. Als u niet geas­so­cie­erd wilt worden met uw YouTube profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebrui­kers die niet zijn ingelogd) als gebruiks­pro­fie­len en evalueert deze. Een der­ge­li­jke evaluatie wordt met name uit­ge­voerd overe­en­koms­tig artikel 6, lid 6. 1 lit.f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van geper­so­na­li­se­er­de reclame, markt­on­derz­oek en/of het op de behoeften afge­stem­de ontwerp van zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebrui­kers­pro­fie­len, en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Onaf­han­ke­li­jk van de weergave van de inges­lo­ten video’s wordt bij het oproepen van deze website telkens een verb­in­ding met het Google-netwerk “Dou­ble­Click” tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gege­vens­ver­werking­s­ac­ti­vi­tei­ten in gang kan zetten.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecer­ti­fice­erd voor de ons-Europese overe­en­komst inzake gege­vens­be­scher­ming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gege­vens­be­scher­ming waarborgt.

Meer infor­ma­tie over gege­vens­be­scher­ming bij “YouTube” is te vinden in de gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

7) Online marketing

7.1 Dou­ble­Click door Google

Deze website maakt gebruik van het online mar­ke­ting­in­stru­ment Dou­ble­Click by Google van de explo­itant Google LLC, 1600 Amphi­theat­re Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Dou­ble­Click”).

Dou­ble­Click gebruikt cookies om adver­ten­ties weer te geven die relevant zijn voor gebrui­kers, om rapporten over cam­pa­gne­pre­sta­ties te ver­be­te­ren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde adver­ten­ties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te regis­tre­ren welke adver­ten­ties in welke browser worden weer­ge­ge­ven en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden weer­ge­ge­ven. De ver­werk­ing wordt uit­ge­voerd op basis van ons legitiem belang bij de optimale marketing van onze website in overe­enstem­ming met Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR.

Bovendien kan Dou­ble­Click cookie-ID’s gebruiken om zogen­aam­de con­ver­sies te regis­tre­ren die verband houden met adver­ten­tie­verz­oe­ken. Dit is bij­vo­or­beeld het geval wanneer een gebruiker een Dou­ble­Click-adver­ten­tie ziet en later dezelfde browser gebruikt om de website van de adver­teer­der te bezoeken en een aankoop te doen. Volgens Google bevatten Dou­ble­Click-cookies geen per­so­on­lijke informatie.

Door de gebruikte mar­ke­ting­tools brengt uw browser auto­ma­tisch een recht­s­treek­se verb­in­ding tot stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van dit hulp­mid­del verzamelt en infor­me­ren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de inte­gra­tie van Dou­ble­Click ontvangt Google de infor­ma­tie dat u het betref­fen­de deel van onze website heeft opge­roe­pen of op een adver­ten­tie van ons heeft geklikt. Als u gere­gis­tre­erd bent bij een Google-dienst, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij Google bent gere­gis­tre­erd of niet hebt ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

Indien u bezwaar wenst te maken tegen deelname aan deze track­ing­pro­ce­du­re, kunt u de cookies voor con­ver­si­on tracking deac­ti­ve­ren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads worden gebl­ok­ke­erd, waarbij deze instel­ling wordt ver­wij­derd wanneer u uw cookies ver­wij­dert. U kunt ook infor­ma­tie inwinnen bij de Digital Adver­ti­sing Alliance op het inter­net­ad­res www.aboutads.info over het plaatsen van cookies en hiervoor instel­lin­gen maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïn­for­meerd wordt over het plaatsen van cookies en indi­vi­dueel kunt beslissen over het accep­te­ren ervan of het accep­te­ren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uit­s­lui­ten. Als u geen cookies accep­teert, kan de func­tion­a­li­te­it van onze website beperkt zijn.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecer­ti­fice­erd voor de ons-Europese overe­en­komst inzake gege­vens­be­scher­ming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gege­vens­be­scher­ming waarborgt.

Meer infor­ma­tie over de bepa­lin­gen inzake gege­vens­be­scher­ming van Dou­ble­Click by Google kunt u vinden op het volgende inter­net­ad­res: http://www.google.de/policies/privacy/

7.2 Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een web­ad­ver­ten­tie­dienst van Google LLC, 1600 Amphi­theat­re Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google AdSense gebruikt zogen­aam­de “Dou­ble­Click DART Cookies” (“Cookies”). Dit zijn tekst­be­stan­den die op uw computer worden opgesla­gen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daarnaast maakt Google AdSense ook gebruik van zogen­aam­de “web beacons” (kleine onzicht­ba­re afbeel­din­gen) om infor­ma­tie te verz­ame­len, waarmee een­vou­di­ge han­de­lin­gen zoals het bez­oe­kers­ver­ke­er op de website kunnen worden gere­gis­tre­erd, verzameld en geëva­lue­erd. De door de cookie en/of web beacon gegen­ere­er­de infor­ma­tie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen door­ge­stu­urd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google gebruikt de aldus verkregen infor­ma­tie om een evaluatie te maken van uw gebruiks­ged­rag met betrek­king tot de AdSense-adver­ten­ties. Het IP-adres dat door uw browser wordt door­ge­ge­ven als onderdeel van Google AdSense zal niet worden samen­ge­voegd met andere gegevens van Google. De door Google verz­a­mel­de infor­ma­tie mag aan derden worden door­ge­ge­ven indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht en/of voor zover deze derden de infor­ma­tie namens Google verwerken.

De beschre­ven ver­werk­ing van gegevens wordt uit­ge­voerd overe­en­koms­tig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO met het oog op het richten van de gebruiker met reclame door adver­ter­en­de derden, wier reclame op deze website wordt weer­ge­ge­ven op basis van het geëva­lue­er­de gebrui­kers­ged­rag. Tege­li­jker­tijd dient de ver­werk­ing ons finan­cie­el belang om het eco­no­misch poten­tie­el van onze website te exploi­te­ren door tegen betaling geper­so­na­li­se­er­de reclame-inhoud van derden te tonen.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecer­ti­fice­erd voor de ons-Europese overe­en­komst inzake gege­vens­be­scher­ming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gege­vens­be­scher­ming waarborgt.

U kunt meer infor­ma­tie krijgen over het pri­va­cy­beleid van Google op het volgende inter­net­ad­res: http://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor adver­ten­tie­vo­or­keu­ren permanent deac­ti­ve­ren door ze te ver­hin­de­ren door uw brow­ser­soft­ware dienovere­en­koms­tig in te stellen of door de brow­ser­plug-in te down­loa­den en te instal­le­ren die beschik­baar is op de volgende link:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschik­baar zijn of beperkt kunnen worden indien u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

7.3 Gebruik van Google AdWords con­ver­si­on tracking

Deze website maakt gebruik van het online adver­ten­tie­pro­gram­ma “Google AdWords” en, binnen het kader van Google AdWords, van de con­ver­sie­track­ing van Google LLC., 1600 Amphi­theat­re Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Wij gebruiken Google AdWords om met behulp van recla­me­me­dia (zgn. Google AdWords) de aandacht te vestigen op onze aantrek­ke­li­jke aan­bie­din­gen op externe websites. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzon­der­li­jke recla­me­maat­re­ge­len zijn in ver­hou­ding tot de gegevens van de recla­me­cam­pa­gnes. Op die manier streven wij ernaar u reclame te tonen die voor u van belang is, onze website voor u inter­es­san­ter te maken en een eerlijke bere­ke­ning van de recla­me­kos­ten te bereiken.

De cookie voor het bijhouden van con­ver­sies wordt ingesteld wanneer een gebruiker klikt op een AdWords-adver­ten­tie van Google. Cookies zijn kleine tekst­be­stan­den die op uw com­pu­ter­sys­teem worden opgesla­gen. Deze cookies verliezen gewoon­lijk hun gel­dig­heid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor per­so­on­lijke iden­ti­fi­ca­tie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de adver­ten­tie heeft geklikt en naar deze pagina is door­ge­stu­urd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getra­ceerd via de websites van AdWords-klanten. De infor­ma­tie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om con­ver­sie­sta­tis­tie­ken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. Klanten leren het totale aantal gebrui­kers kennen die op hun adver­ten­tie hebben geklikt en zijn door­ge­stu­urd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van con­ver­sies. Zij ontvangen echter geen infor­ma­tie waarmee gebrui­kers per­so­on­lijk kunnen worden geï­den­ti­fice­erd. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de cookie voor het bijhouden van con­ver­sies van Google via uw inter­net­brow­ser onder gebrui­ker­s­in­stel­lin­gen uit te schakelen. Zij zullen dan niet worden opgenomen in de conversie tracking sta­tis­tie­ken. Wij gebruiken Google Adwords op basis van ons legitiem belang bij gerichte reclame in overe­enstem­ming met de Duitse wet op de gege­vens­be­scher­ming. Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecer­ti­fice­erd voor de ons-Europese overe­en­komst inzake gege­vens­be­scher­ming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gege­vens­be­scher­ming waarborgt.

U kunt meer infor­ma­tie krijgen over het pri­va­cy­beleid van Google op het volgende inter­net­ad­res: http://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor adver­ten­tie­vo­or­keu­ren permanent deac­ti­ve­ren door ze te ver­hin­de­ren door uw brow­ser­soft­ware dienovere­en­koms­tig in te stellen of door de brow­ser­plug-in te down­loa­den en te instal­le­ren die beschik­baar is op de volgende link:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschik­baar zijn of beperkt kunnen worden indien u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

8) Web­ana­ly­se­diens­ten

Google (Uni­ver­seel) Analytics

- Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web­ana­ly­se­dienst van Google LLC, 1600 Amphi­theat­re Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekst­be­stand­jes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen ana­ly­se­ren hoe gebrui­kers de site gebruiken. De door het cookie gegen­ere­er­de infor­ma­tie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw verkorte IP-adres) wordt over­ge­bracht naar en door Google opgesla­gen op servers in de Verenigde Staten.
Deze website maakt uit­s­lui­tend gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, die zorgt voor anoni­mi­se­ring van het IP-adres door het te verkorten en een directe per­so­on­lijke ver­wi­j­zing uit te sluiten. Bij uit­brei­ding wordt uw IP-adres vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overe­en­komst betref­fen­de de Europese Eco­no­mi­sche Ruimte. Alleen in uit­zon­der­li­jke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden door­ge­stu­urd en daar worden ingekort. In deze uit­zon­der­li­jke gevallen vindt deze ver­werk­ing plaats overe­en­koms­tig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons recht­ma­tig belang bij de sta­tis­ti­sche analyse van gebrui­kers­ged­rag voor opti­ma­li­sa­tie- en mar­ke­ting­d­oel­ein­den.
Google zal deze infor­ma­tie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-acti­vi­teit op te stellen en andere diensten met betrek­king tot website-acti­vi­teit en inter­net­ge­bruik te verlenen. Het IP-adres dat door uw browser wordt door­ge­ge­ven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samen­ge­voegd met andere gegevens van Google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instel­lin­gen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle moge­l­ijk­he­den van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google door de cookie gegen­ere­er­de gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de brow­ser­plug­in te down­loa­den en te instal­le­ren die via de volgende link beschik­baar is:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alter­na­tief voor de browser plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een opt-out cookie in te stellen die het verz­ame­len door Google Analytics binnen deze website in de toekomst zal voorkomen (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser ver­wij­dert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deac­ti­ve­ren
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecer­ti­fice­erd voor de ons-Europese overe­en­komst inzake gege­vens­be­scher­ming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gege­vens­be­scher­ming waarborgt.
Meer infor­ma­tie over hoe Google Analytics omgaat met gebrui­kers­ge­ge­vens vindt u in het pri­va­cy­beleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

9) Retargeting/ Remarketing/ Referral advertising

Bing-adver­ten­ties (Microsoft Cor­po­ra­ti­on)
Deze website maakt gebruik van de con­ver­sie­track­ing­tech­no­lo­gie “Bing Ads” van Microsoft (Microsoft Cor­po­ra­ti­on, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052–6399, VS). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u via een Microsoft Bing-adver­ten­tie op onze website terecht bent gekomen. Cookies zijn kleine tekst­be­stan­den die op uw com­pu­ter­sys­teem worden opgesla­gen. Deze cookies verliezen hun gel­dig­heid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor per­so­on­lijke iden­ti­fi­ca­tie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de adver­ten­tie heeft geklikt en naar deze pagina is door­ge­stu­urd (con­ver­sie­pagi­na). Indien in dit kader per­so­ons­ge­ge­vens worden verwerkt, gebeurt dit in overe­enstem­ming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO vanwege ons legitieme belang bij effec­tie­ve marketing.
De met behulp van de conversie-cookie verkregen infor­ma­tie wordt gebruikt om con­ver­sie­sta­tis­tie­ken op te stellen, d.w.z. om te regis­tre­ren hoeveel gebrui­kers een con­ver­sie­pagi­na bereiken na op een adver­ten­tie te hebben geklikt. Dit vertelt ons het totale aantal gebrui­kers die op onze adver­ten­tie hebben geklikt en zijn door­ge­stu­urd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van con­ver­sies. Wij ontvangen echter geen infor­ma­tie waarmee gebrui­kers per­so­on­lijk kunnen worden geï­den­ti­fice­erd.
Microsoft Cor­po­ra­ti­on, waarvan het hoofdkan­to­or in de VS is gevestigd, is gecer­ti­fice­erd voor de Ame­ri­kaans-Europese gege­vens­be­scher­ming­sovere­en­komst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gege­vens­be­scher­ming­sni­veau garan­de­ert.
Als u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u hiertegen bezwaar maken door de cookie voor het bijhouden van Bing Ads-con­ver­sies eenvoudig uit te schakelen via uw inter­net­brow­ser onder gebrui­ker­s­in­stel­lin­gen. Zij zullen dan niet worden opgenomen in de conversie tracking sta­tis­tie­ken. U kunt ook con­tro­le­ren of in uw browser recla­me­coo­kies van Microsoft zijn ingesteld en deze uit­scha­kelen via de opt-outpagina voor EU-con­su­men­ten http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.
Meer infor­ma­tie over het pri­va­cy­beleid van Microsoft Bing Ads kunt u vinden op het volgende inter­net­ad­res: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Google AdWords remar­ke­ting
Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remar­ke­ting, die wij gebruiken om reclame te maken voor deze website in de zoekre­sul­ta­ten van Google en op websites van derden. De provider is Google LLC, 1600 Amphi­theat­re Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw ein­d­ap­pa­raat, die auto­ma­tisch op inter­es­ses geba­se­er­de reclame mogelijk maakt door middel van een pseudo­ni­e­me cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. De ver­werk­ing is gebaseerd op ons legitieme belang bij een optimale marketing van onze website in overe­enstem­ming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Aan­vul­len­de gege­vens­ver­werk­ing vindt alleen plaats als u Google toes­tem­ming heeft gegeven om uw web- en app-brow­ser­ge­schie­de­nis aan uw Google-account te koppelen en infor­ma­tie van uw Google-account te gebruiken om adver­ten­ties die u op het web bekijkt te per­so­na­li­se­ren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doel­groe­plijs­ten voor cross-device remar­ke­ting te maken en te defi­nië­ren. Daartoe worden uw per­so­ons­ge­ge­vens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doel­groe­pen te vormen.
U kunt het instellen van cookies voor recla­me­vo­or­keu­ren permanent deac­ti­ve­ren door de brow­ser­plug-in te down­loa­den en te instal­le­ren die beschik­baar is op de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
U kunt ook infor­ma­tie inwinnen bij de Digital Adver­ti­sing Alliance op het inter­net­ad­res www.aboutads.info over het plaatsen van cookies en hiervoor instel­lin­gen maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïn­for­meerd wordt over het plaatsen van cookies en indi­vi­dueel kunt beslissen over het accep­te­ren ervan of het accep­te­ren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uit­s­lui­ten. Als u geen cookies accep­teert, kan de func­tion­a­li­te­it van onze website beperkt zijn.
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecer­ti­fice­erd voor de ons-Europese overe­en­komst inzake gege­vens­be­scher­ming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gege­vens­be­scher­ming waarborgt.
Verdere infor­ma­tie en de voor­schrif­ten inzake gege­vens­be­scher­ming met betrek­king tot reclame en Google kunnen hier worden geraad­pleegd:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

10) Gereedschap en diversen

10.1 Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphi­theat­re Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps is een webdienst voor de weergave van inter­ac­tie­ve (land)kaarten om geo­gra­fi­sche infor­ma­tie visueel voor te stellen. Door gebruik te maken van deze dienst, wordt onze locatie aan u getoond en wordt een eventuele benade­ring gemak­ke­li­jker gemaakt.

Infor­ma­tie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt door­ge­ge­ven aan servers van Google in de VS en daar opgesla­gen wanneer u die subpagina’s oproept waarin de kaart van Google Maps is geïn­te­gre­erd. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebrui­ker­s­ac­count ter beschik­king stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebrui­ker­s­ac­count bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toe­ge­we­zen. Als u niet met uw Google-profiel geas­so­cie­erd wilt worden, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebrui­kers die niet zijn ingelogd) als gebruiks­pro­fie­len en evalueert deze. Een der­ge­li­jke evaluatie wordt met name uit­ge­voerd overe­en­koms­tig artikel 6, lid 6. 1 lit.f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van geper­so­na­li­se­er­de reclame, markt­on­derz­oek en/of het op de behoeften afge­stem­de ontwerp van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebrui­kers­pro­fie­len, en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecer­ti­fice­erd voor de ons-Europese overe­en­komst inzake gege­vens­be­scher­ming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gege­vens­be­scher­ming waarborgt.

Indien u niet akkoord gaat met de toeko­ms­ti­ge over­dracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, heeft u ook de moge­l­ijk­heid om de webdienst Google Maps volledig uit te schakelen door de Java­Script-toe­pas­sing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaart­weer­ga­ve op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

U kunt de gebruiks­vo­or­waar­den van Google bekijken op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html en de aan­vul­len­de gebruiks­vo­or­waar­den voor Google Maps op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Gede­tail­le­er­de infor­ma­tie over gege­vens­be­scher­ming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google (“Pri­va­cy­beleid van Google”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

10.2 Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogen­aam­de webfonts geleverd door Google LLC, 1600 Amphi­theat­re Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste web­let­ter­ty­pes in zijn brow­ser­cache om de teksten en let­ter­ty­pes correct weer te geven.

Daartoe moet de browser die u gebruikt, verb­in­ding maken met de servers van Google. Hierdoor kan Google weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrek­ke­li­jke pre­sen­ta­tie van onze online aan­bie­din­gen. Dit vormt een recht­ma­tig belang in de zin van artikel 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. Als uw browser geen web­let­ter­ty­pen onder­steunt, wordt door uw computer een stan­da­ard­let­ter­ty­pe gebruikt.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecer­ti­fice­erd voor de ons-Europese overe­en­komst inzake gege­vens­be­scher­ming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gege­vens­be­scher­ming waarborgt.

Meer infor­ma­tie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het pri­va­cy­beleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

11) Rechten van de betrokkene

11.1 De toe­pas­se­li­jke wetgeving inzake gege­vens­be­scher­ming kent u uit­ge­brei­de rechten toe (toegangs- en inter­ven­tie­rech­ten) ten aanzien van de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke met betrek­king tot de ver­werk­ing van uw per­so­ons­ge­ge­vens, waarover wij u hieronder informeren:

Recht op infor­ma­tie overe­en­koms­tig art. 15 DSGVO: U hebt met name het recht om infor­ma­tie te ver­kri­j­gen over uw per­so­ons­ge­ge­vens die door ons worden verwerkt, de ver­werking­s­d­oel­ein­den, de cate­go­rieën van verwerkte per­so­ons­ge­ge­vens, de ont­van­gers of cate­go­rieën van ont­van­gers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande ops­lag­pe­ri­ode of criteria voor het bepalen van de ops­lag­pe­ri­ode, het bestaan van een recht op rec­ti­fi­ca­tie, wissing, beperking van de ver­werk­ing, bezwaar tegen de ver­werk­ing, klacht bij een toe­zicht­hou­den­de auto­ri­teit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verwerkt. de criteria voor het bepalen van de ops­lag­pe­ri­ode, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de ver­werk­ing, bezwaar tegen ver­werk­ing, klacht bij een toe­zicht­hou­den­de auto­ri­teit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geau­to­ma­tis­e­er­de bes­luit­vor­ming met inbegrip van pro­fi­le­ring en, indien van toe­pas­sing, zinvolle infor­ma­tie over de betrokken logica en de reik­wijd­te en beoogde effecten van een der­ge­li­jke ver­werk­ing met betrek­king tot u, alsmede uw recht om te worden geïn­for­meerd over welke garanties er bestaan in overe­enstem­ming met artikel 46 van de GDPR indien uw gegevens worden door­ge­ge­ven aan derde landen;
Recht op rec­ti­fi­ca­tie overe­en­koms­tig art. 16 DSGVO: U hebt recht op onmid­del­li­jke rec­ti­fi­ca­tie van alle onjuiste gegevens die op u betrek­king hebben en/of op aan­vul­ling van alle onvol­le­di­ge gegevens die wij over u bewaren;
Recht op wissen overe­en­koms­tig Art. 17 DSGVO: U heeft het recht te verzoeken om het wissen van uw per­so­ons­ge­ge­vens indien de vereisten van Art. 17 para. 1 van de GDPR. Dit recht is echter met name niet van toe­pas­sing wanneer de ver­werk­ing nood­za­ke­li­jk is voor de uitoefe­ning van het recht op vrijheid van meningsui­ting en van infor­ma­tie, om te voldoen aan een wet­te­li­jke verp­licht­ing, om redenen van algemeen belang of voor de vast­stel­ling, uitoefe­ning of ver­de­di­ging van een rechts­vor­de­ring;
Recht op beperking van de ver­werk­ing op grond van art. 18 DSGVO: U hebt het recht te verzoeken om beperking van de ver­werk­ing van uw per­so­ons­ge­ge­vens zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecon­tro­leerd, indien u het wissen van uw gegevens wegens onrecht­ma­ti­ge gege­vens­ver­werk­ing weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de ver­werk­ing van uw gegevens, indien u uw gegevens nodig hebt voor de vast­stel­ling, uitoefe­ning of ver­de­di­ging van rechts­vor­de­rin­gen nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of indien u bezwaar hebt gemaakt om redenen die verband houden met uw bij­zon­de­re situatie, zolang nog niet is vast­ge­steld of onze legitieme gronden pre­va­le­ren;
Recht op infor­ma­tie overe­en­koms­tig artikel 19 van de GDPR: Indien u jegens de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke het recht op rec­ti­fi­ca­tie, wissing of beperking van de ver­werk­ing hebt doen gelden, is de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke verplicht alle ont­van­gers aan wie de u betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens zijn verstrekt, van deze rec­ti­fi­ca­tie of wissing van de gegevens of van de beperking van de ver­werk­ing in kennis te stellen, tenzij dit onmo­ge­l­ijk blijkt of oneven­re­dig veel moeite kost. U hebt het recht om over deze ont­van­gers te worden geïn­for­meerd.
Recht op gege­ven­so­ver­draag­baar­heid overe­en­koms­tig art. 20 DSGVO: U hebt het recht om uw per­so­ons­ge­ge­vens die u ons hebt verstrekt in een ges­truc­tu­re­erd, algemeen gebruikt en machi­ne­lees­baar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke worden over­ged­ra­gen, voor zover dit technisch haalbaar is;
Recht om de overe­en­koms­tig artikel 7, lid 7, gegeven toes­tem­ming in te trekken. 3 DSGVO: U hebt het recht uw toes­tem­ming voor de ver­werk­ing van gegevens te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van her­ro­e­ping zullen wij de betrokken gegevens onmid­del­li­jk wissen, tenzij verdere ver­werk­ing kan worden gebaseerd op een rechts­gronds­lag voor ver­werk­ing zonder toes­tem­ming. De intrek­king van de toes­tem­ming heeft geen gevolgen voor de recht­ma­tig­heid van de ver­werk­ing die tot de intrek­king op grond van de toes­tem­ming heeft pla­ats­ge­von­den;
Recht om een klacht in te dienen overe­en­koms­tig artikel 77 van de GDPR: Als u van mening bent dat de ver­werk­ing van uw per­so­ons­ge­ge­vens een inbreuk vormt op de GDPR, hebt u — onver­min­derd andere admi­nis­tra­tie­ve of gerech­te­li­jke ber­oeps­mo­ge­l­ijk­he­den — het recht om een klacht in te dienen bij een toe­zicht­hou­den­de auto­ri­teit, met name in de lidstaat van uw woon­pla­ats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

11.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PER­SO­ONS­GE­GE­VENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELAN­GEN­AF­WEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAG­GE­VEND LEGITIEM BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VER­WERK­ING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GROND VAN REDENEN DIE VOORT­V­LOEI­EN UIT UW BIJ­ZON­DE­RE SITUATIE.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VER­WERK­ING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOP­ZET­TEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR DE VER­WERK­ING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VER­WERK­ING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GROND­RECH­TEN EN FUN­DA­MEN­TE­LE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VER­WERK­ING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFE­NEN OF VER­DE­DI­GEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PER­SO­ONS­GE­GE­VENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VER­WERK­ING VAN UW PER­SO­ONS­GE­GE­VENS MET HET OOG OP DER­GE­LI­JKE MARKETING. KUNT U BEZWAAR AAN­TE­KE­NEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN VERZET, ZULLEN WIJ DE VER­WERK­ING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MAR­KE­TING­D­OEL­EIN­DEN STOPZETTEN.

12) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van per­so­ons­ge­ge­vens wordt bepaald door de respec­tie­ve wet­te­li­jke bewaar­ter­mi­j­nen (bv. bewaar­ter­mi­j­nen krachtens het han­dels­recht en het belas­ting­recht). Na het ver­stri­jken van de termijn worden de des­be­tref­fen­de gegevens rou­ti­ne­ma­tig gewist indien zij niet langer vereist zijn voor de uit­voe­ring van het contract of het sluiten van het contract en/of indien er van onze kant geen verder gerecht­vaar­digd belang is voor de verdere opslag.