Gebrui­ker­so­vereen­komst over de aan­ge­bo­den
Inter­net­to­egang in Hotel Grossfeld 

In Hotel Grossfeld heeft u toegang tot internet via een WLAN-netwerk en een LAN-ver­bin­ding. De volgende overeen­koms­ten regelen het gebruik ervan in het belang van alle betrokken partijen.

1. toe­stem­ming om de inter­net­to­egang te delen

De eigenaar — Hotel Grossfeld GmbH & Co.KG beschikt over een inter­ne­ta­ans­lui­t­ing via WLAN en LAN. Hij staat de gast het gedeelde gebruik van internet toe voor de duur van zijn verblijf in Hotel Grossfeld. Gedeeld gebruik is een gratis dienst van Hotel Grossfeld en kan te allen tijde worden herroepen. De gast heeft niet het recht om derden gebruik te laten maken van de internetverbinding.

De eigenaar staat niet in voor de daad­wer­ke­li­j­ke beschik­baar­heid, geschikt­heid of betrouw­baar­heid van de inter­net­to­egang voor welk doel dan ook. Hij heeft te allen tijde het recht om de werking van de inter­net­to­egang geheel, gedeel­te­li­jk of tijdelijk stop te zetten, om andere mede­ge­brui­kers toe te laten en om de toegang van de gast geheel, gedeel­te­li­jk of tijdelijk te beperken of uit te sluiten. In het bijzonder behoudt de eigenaar zich het recht voor om, naar eigen goe­d­dun­ken en op elk moment, de toegang tot bepaalde pagina’s of diensten via de aan­ge­bo­den inter­net­to­egang te blokkeren (bij­vo­or­beeld pagina’s die geweld ver­heer­li­j­ken, por­no­gra­fi­sche pagina’s of pagina’s waarvoor een ver­go­e­ding wordt gevraagd).

2. gevaren van inter­net­ge­bruik, beperking van aansprakelijkheid

De gast wordt ervan op de hoogte gesteld dat de aan­ge­bo­den inter­net­to­egang (WLAN & LAN), virus­be­scher­ming en firewall niet beschik­baar zijn. Het data­ver­keer dat via het WLAN en LAN tot stand komt, is onvers­leu­teld. De gegevens kunnen derhalve door derden worden ingezien. De eigenaar wijst er uit­druk­ke­li­jk op dat het gevaar bestaat dat malware (bijv. virussen, Trojaanse paarden, wormen, enz.) bij gebruik van het WLAN op het eind­ap­pa­r­aat terechtkomt.

Het gebruik van de inter­net­to­egang is op eigen risico van de gast. Hotel Grossfeld aanvaardt geen aans­pra­ke­li­jk­heid voor schade aan de PC van de gast ver­o­or­za­akt door het gebruik van de internettoegang.

3. ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid en vri­j­wa­ring van vorderingen

De gast is zelf ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de gegevens die via de inter­net­to­egang van Hotel Grossfeld worden door­ge­ge­ven, de diensten die via deze toegang tegen betaling worden gebruikt en de legale tran­sac­ties die worden verricht. Indien de gast belast­ba­re internetpagina’s bezoekt of ver­plicht­in­gen aangaat, zijn de daaruit voortvloei­en­de kosten voor rekening van de gast.

Hij/zij is verplicht zich bij het gebruik van de inter­net­to­egang aan de toepas­se­li­j­ke wetgeving te houden. Het zal in het bijzonder:

  • de inter­net­to­egang niet te gebruiken om immorele of illegale inhoud op te halen of te verspreiden;
  • geen auteurs­rech­te­li­jk bescherm­de goederen onrecht­ma­tig te repro­du­ce­ren, te ver­sprei­den of beschik­baar te stellen;
  • de toepas­se­li­j­ke voor­schrif­ten inzake de bescher­ming van jongeren in acht nemen;
  • geen intim­ider­en­de, las­ter­li­j­ke of bedrei­gen­de inhoud te verzenden of te verspreiden;
  • de inter­net­to­egang niet te gebruiken voor het verzenden van mas­sa­be­rich­ten (spam) en/of andere vormen van onge­o­or­loo­f­de reclame.

De gast vrijwaart de eigenaar van Hotel Grossfeld van alle schade en claims van derden die zijn gebaseerd op een illegaal gebruik van de inter­net­to­egang door de gast en/of op een schending van deze overeen­komst, dit strekt zich ook uit tot kosten en uitgaven in verband met de claim of de ver­de­di­ging ervan. Indien de gast erkent of moet erkennen dat een der­geli­j­ke inbreuk op rechten en/of een der­geli­j­ke inbreuk bestaat of dreigt, dient hij/zij de eigenaar van Hotel Grossfeld op deze omstan­dig­heid te wijzen.